TOP > Contact

Contact

John Manjiro Whitfield Commemorative
Center for International Exchange

CIE (Japan)

GRAND AXE 602 2-12-18 Koujimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083, Japan

TEL : +81-3-3511-7171
FAX:+81-03-3511-7175
http://www.manjiro.or.jp

Email:manjiro@manjiro.or.jp

CIE-US

c/o NAJAS
1819 L Street NW, Suite 800
Washington, DC 20036

Tel: (202) 429-5545
Fax: (202) 429-0027
http://www.manjiro.or.jp/e/foundation/cie-us.html

Email:manjiro@us-japan.org